Dla kogo jest MDM?

Kto może skorzystać z Programu MDM?

STAN CYWILNY

single (panna, kawaler, osoby po rozwodzie, wdowa, wdowiec)
Małżonkowie (jeżeli wniosek składają małżonkowie, warunek wieku 35 lat dotyczy młodszego małżonka, ! z limitu 35 lat zwolnione są rodziny wychowujące min 3 dzieci)
Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione.
UWAGA!
Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy również sytuacji kiedy partnerzy pozostają w nieformalnym związku i w praktyce razem wychowują dziecko – w takiej sytuacji o dofinansowanie może się ubiegać albo ojciec albo matka (jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Nie formalny partner może przystąpić do kredytu, lecz nie może być właścicielem nieruchomości.

WIEK

Max. wiek wnioskodawcy – 35 lat – złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca kończy 35 lat.  z limitu 35 lat zwolnione są rodziny wychowujące min 3 dzieci

STAN POSIADANIA NIERUCHOMOŚCI

Osoba/osoby wnioskujące o dofinansowanie nie mogły posiadać wcześniej własnej nieruchomości lub był współwłaścicielem nieruchomości w części pozwalającej na wyodrębnienie samodzielnego lokalu. (z ograniczenia na bycia pierwszego lokalu lub domu zwolnione są rodziny wychowujące min 3 dzieci)

WAŻNE!

Nabywca w dniu składania wniosku o dopłatę może być najemcą mieszkania lub może mu przysługiwać lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kupna/sprzedaży mieszkania będzie musiał rozwiązać umowę najmu lub zrzec się spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnił lokal.

UWAGA!

Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.